Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

I. Ochabski Bieg i Marsz Nordic Walking na 5 km "Aktywne dziołchy"

data rozpoczęcia:
2019-09-15 12:00:00
data zakończenia:
2019-09-15 00:00:00
miejsce:
adres:
Szkoła Podstawowa, ul. Krzempka 2, Ochaby Małe
brak zdjęcia I. Ochabski Bieg i Marsz Nordic Walking na 5 km "Aktywne dziołchy"
I. ORGANIZATOR:
KGW OCHABY
Współorganizatorzy:
Rada Sołecka Ochab
Szkole Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych
OSP Ochaby
runSZ-Team

II. TERMIN I MIEJSCE
Bieg i marsz nordic walking odbędzie się w dniu 15.09.2019r (niedziela) w Ochabach Małych o godz. 12.00
Start i meta znajdować się będą przy Szkole Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych (ul.Ludwika Krzempka 2, 43-430 Ochaby Małe)

III. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU
● Długość trasy wynosi 5 km
● Limit czasu – 80 minut (bieg + nordic walking)
● Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i ulicami Ochab (Kameralna, Gołębia, Nad Młynką, Baranowicka, Kameralna)
● Pomiar czasu : https://www.pomiaryczasu.pl/

IV. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają KOBIETY urodzone do 14.09.2003r.
2. Warunek Udziału w Zawodach :
a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
b. Udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do
uczestnictwa w zawodach. Zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego. Formularz w osobnym pliku.
c. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej.
e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Organizator ustala limit do 100 UCZESTNICZEK (bieg + marsz).
2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę https://www.pomiaryczasu.pl/
3. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 100 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu do dnia 31.08.2019 zapisy będą możliwe lecz bez gwarancji koszulki technicznej w pakiecie startowym.
4. W zgłoszeniach internetowych każda zawodniczka musi zadeklarować rozmiar koszulki technicznej. Organizator nie przewiduje wymiany koszulki na inny rozmiar!
5. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w formularzu zgłoszeniowym z opłatą startową.
6. Opłata Startowa wynosi:
● 30 PLN
● Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu zgłoszenia.

a) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu organizator umożliwia
przeniesienie opłaty startowej na inną uczestniczkę jednakże, można tego dokonywać najpóźniej do 05.09 2019 roku.
b) Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. BIURO ZAWODÓW I PROGRAM
– znajduje się przy Szkole Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych
● Niedziela – 15.09.2019r
9.30 – Otwarcie Biura Zawodów – weryfikacja zgłoszeń
11.00 – Zamknięcie Biura Zawodów
12:00 - START biegu i marszu
13:15 - dekoracja
14:00 - konkurs z nagrodami
Pakiety startowe będą wydawane w dniu 15.09.2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie
dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

VII. KLASYFIKACJE
Klasyfikacja prowadzona będzie wg kolejności na mecie.
Podczas I. Ochabski Biegu i marszu Nordic Walking na 5 km. Aktywne dziołchy. będą prowadzone następujące klasyfikacje :
1. Klasyfikacja Biegu
● Klasyfikacja Generalna (miejsca 1-3); nagrody rzeczowe + statuetka
2. Klasyfikacja Nordic Walking
● Klasyfikacja Generalna (miejsca 1-3); nagrody rzeczowe + statuetka

VIII. NAGRODY
1. Wszystkie zawodniczki, które ukończą otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Wśród wszystkich zawodniczek, które ukończą zawody odbędzie się konkurs z nagrodami.

IX. PUNKT MEDYCZNY
Punkt medyczny będzie znajdował przy Szkole Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych

X. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie będą znajdowały się w budynku Szkoły Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych
2. Depozyt będzie się znajdował na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych

XI. NAWADNIANIE, ŻYWIENIE
1. Punkt nawadniania i żywieniowy będzie znajdował się przy Szkoły Podstawowej im Karola Miarki w Ochabach Małych

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
2. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
4. W ramach opłaty startowej każda uczestniczka otrzymuje pakiet startowy w skład, którego wchodzi :
● Koszulkę techniczną
● Poczęstunek
● Woda na mecie
● Medal na mecie
● udział w losowaniu
5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każda Uczestniczka otrzymała zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącej w skład pakietu startowego, ale ze względów
organizacyjno-technicznych nie może tego zagwarantować
6. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej.
7. Zawodniczki startują na własną odpowiedzialność podpisując „Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
8. Wszystkie zawodniczki obowiązują zasady fair-play
9. Protesty można wnosić do czasu dekoracji zawodników, po wpłynięciu kaucji w wysokości 100zł, która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
10. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator!

XIII. KONTAKT
Koordynatorzy :
● Ewa Bieniek Jędryka – tel. kom. 514 327 821
● Marcin Szafarczyk - tel. kom. 501 83 60 20
1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest KGW Ochaby
2. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani do uczestnictwa w I. Ochabski Biegu i marszu Nordic Walking na 5 km. Aktywne dziołchy.
3. Przysługuje Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w biegu.
5. Dane udostępnione przez Panią będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w
tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującym wyniki biegów.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc

Serdecznie zapraszamy do udziału i aktywnego spędzenia czasu wszystkie kobiety. 
Zobacz również: