Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

IV Mistrzostwa Kaplicówki w biegu na orientację

Gdzie:
Skoczów górna stacja wyciągu narciarskiego Pod Dębem przy ul.Gajowej

Kiedy:
01 października 2017 (niedziela) g. 09:00

Opis:

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na czwartą edycję zawodów w biegu na orientację.


Regulamin
IV Mistrzostwa Kaplicówki w biegu na orientację

ORGANIZATOR:
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A.

CEL IMPREZY:
- popularyzacja biegu na orientację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promowanie zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych,
- promowanie Skoczowa i wzgórza „Kaplicówka”,
- promowanie i reklamę usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 1 października 2017r. (niedziela).
2. Zbiórka i zapisy w biurze biegu od godz. 9:00 do godz. 9:30, rozpoczęcie biegu o godz. 9:30,
zakończenie ok. godz. 12:00.
3. Biuro biegu znajdować się będzie przy budynku górnej stacji wyciągu narciarskiego w Skoczowie,
ul. Gajowa. Miejsce startu: obok biura biegu (start wspólny).
4. Trasy biegu na orientację:
a. Trasa w kategorii dziewcząt i chłopców do 17 roku życia około 3 km (5 kontrolnych punktów).
b. Trasa w kategorii rodzin około 3 km (5 kontrolnych punktów).
c. Trasa OPEN około 6 km (10 kontrolnych punktów).
d. Punkty kontrolne będą zaznaczone na mapie topograficznej w skali 1:10000. Punkty kontrolne
można zaliczać w dowolnej kolejności.
e. Zawodnik zostanie sklasyfikowany po znalezieniu minimum jednego punktu kontrolnego.
f. O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decyduje ilość znalezionych punktów
kontrolnych oraz uzyskany czas.
g. W przypadku równej ilości znalezionych punktów kontrolnych o miejscu decyduje uzyskany
czas biegu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do biegu będzie własnoręczne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (część A).
2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
w biegu (część B formularza zgłoszeniowego).
3. Oświadczenia dostępne będą w biurze biegu w dniu imprezy. Druki można także pobrać ze strony
www.basendelfin.pl
4. Udział w Zawodach wymaga zgłoszenia uczestnictwa – w dniu zawodów – poprzez oddanie
u Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia. Za zgodność danych odpowiada
osoba podpisująca.
5. Udział w biegu jest bezpłatny.

NAGRODY:
1. Puchary i dyplomy, dla zawodników zgodnie z kategorią.
2. Statuetki dla wyróżnionych uczestników.

KATEGORIE:
1. W biegu przewiduje się następujące kategorie:
- Kategoria: dziewczęta do 17 roku życia,
- Kategoria: chłopcy do 17 roku życia,
- Kategoria: osoby dorosłe (18+) – kobiety,
- Kategoria: osoby dorosłe (18+) – mężczyźni.
- Kategoria: rodziny.

WYRÓŻNIENIA:
- Kategoria: najstarszy uczestnik.
- Kategoria: najmłodszy uczestnik.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.
2. W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wiek.
3. Uczestnik powinien złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie i wyrażenie zgody na udział w imprezie na własną
odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru
imprezy. Dla osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
4. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
5. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane uczestników pozyskane
w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących imprezę i wydarzeniach jej
towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych,
internetowych, innych materiałach graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu
żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i
danych osobowych.
6. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w
formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udział w imprezie.
7. Udział w Zawodach wymaga zgłoszenia uczestnictwa – w dniu zawodów – poprzez oddanie
u Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia. Za zgodność danych odpowiada
osoba podpisująca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wpisanie się na listę startową biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu do
udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także
transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce w imieniu Organizatora. Uczestnik
wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub
koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i
paramedyczny obsługujący bieg.
5. Organizator Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, 43-430 Skoczów ul. Górecka 2A,
oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub
szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszego oświadczenia uczestnicy zrzekają się prawa
dochodzenia prawnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z biegiem.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników biegu.
8. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
10. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w
szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W
przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
wyrażona w formie pisemnej.
11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w biurze zawodów.
12. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą,
że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się
znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
14. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania
uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

kliknij aby pobrać:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt z redkacją .