Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Invicta Ustroński Bieg 66 - Dookoła Doliny Wisły

data rozpoczęcia:
2019-06-16 06:00:00
data zakończenia:
2019-06-16 00:00:00
miejsce:
adres:
Rynek
brak zdjęcia Invicta Ustroński Bieg 66 - Dookoła Doliny Wisły
 
Organizator: Fundacja "Pro Vitae"
Szczegóły - https://beskidzka160.pl/bieg66/

REGULAMIN
Invicta Ustroński Bieg 66 – Bieg dookoła Doliny Wisły

CHARAKTER ZAWODÓW
Invicta Ustroński Bieg 66 – Bieg dookoła Doliny Wisły mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi.

TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się 16.06.2019 r. (niedziela), Ustroń
Start i meta Ustroń Rynek (przy Urzędzie Miasta)
Godzina startu: 6:00
Limit: 12 godzin (do 18:00)
Biuro zawodów – 43-450 Ustroń, ul. Rynek – miasteczko namiotowe obok Urzędu Miasta, czynne:
15.06.2019 (sobota) – 18:00 – 20:00
16.06.2019 (niedziela) – 5:00 – do zakończenia zawodów
Zakończenie – ok 18:00

TRASA
Ustroń Rynek – Mała Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wiślańskie – Orłowa – Równica – Ustroń Rynek
Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
·         W zawodach może wziąć udział każdy zarejestrowany zawodnik, który do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekroczenia granicy (bieg odbywa się w strefie nadgranicznej),
·         wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów. W momencie odbierania pakietu startowego, Zawodnik musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,
·         zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,
·         zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów obowiązujących w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody.
·          Ze względu na to, że część trasy przebiega przez tereny prawnie chronione – rezerwat przyrody – nie dopuszcza się startu osób z psami.
·         Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią.

LIMIT OSÓB
Limit osób startujących – 200 osób.

ZAPISY
Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

OPŁATY
1.03 – 31.03.2019 – 50,00 zł
1.04 – 30.04.2019 – 65,00 zł
1.05 – 31.05.2019 – 80 zł
w biurze zawodów – 100 zł
Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Alior Bank 32 1300 0000 2952 0694 8000 0001
W tytule wpłaty należy wpisać: „Invicta Ustroński Bieg 66 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata”
Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.
·         Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy została wykonana po wyczerpaniu limitu miejsc,
·         organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.

ŚWIADCZENIA
Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:
·         udział w rywalizacji,
·         napoje na punktach kontrolnych,
·         posiłek regeneracyjny po biegu,
·         numer startowy,
·         medal na mecie dla wszystkich którzy ukończyli bieg,
·         ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów – obowiązuje do oficjalnych limitów czasowych.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE
·         W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
·         pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
·         bieg z osobą towarzyszącą (zającowanie) nie będącą uczestnikiem zawodów jest niedozwolony,
·         zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach i na terenie rezerwatów rezerwatów,
·         trasa zawodów nie jest zamknięta na czas trwania rywalizacji. Należy zwracać uwagę na turystów korzystających ze szlaków.

BEZPIECZEŃSTWO
·         Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów,
·         większa część tras prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratunkowe,
·         w sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją; należy natychmiast powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji – 690028666, a także GOPR 985,
·         służba medyczna ma prawo zakazać zawodnikowi kontynuowania rywalizacji ze względu na stan zdrowia zawodnika. Niepodporządkowanie się do poleceń obsługi skutkuje dyskwalifikacją.

LIMITY CZASU
·         Limity czasu na punktach podane będą w komunikacie technicznym w późniejszym terminie,
·         limity na punktach obowiązują dla czasu przyjścia na punkt, a nie czasu wyjścia z punktu,
·         po upływie limitu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej rywalizacji. Za niepodporządkowanie się do poleceń obsługi punktu może zostać nałożona dyskwalifikacja oraz zakaz startu w innych zawodach organizowanych przez Organizatora.
·         Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania biegu na własną odpowiedzialność.

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW
·         W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Sędziego Głównego zawodów,
·         osoby które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej,
·         organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja,
·         dla osób rezygnujących z innego powodu niż wypadek bądź kontuzja Organizator, w miarę aktualnych możliwości może, zaproponować transport odpłatny (20 zł od osoby lub 50 zł od samochodu).

POMIAR CZASU
·         Pomiar czasu – ręczny,
·         w niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni spisujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom.

OZNAKOWANIE TRASY
Nie przewiduje się znakowania trasy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
·         Włączony telefon komórkowy, którego numer został podany podczas zapisów, z baterią działającą co najmniej kilkanaście godzin, z włączonym roamingiem. W telefonie należy mieć zapisane numery alarmowe i numery do Organizatora
·         dowód osobisty lub paszport,
·         koc ratunkowy/folia NRC o wymiarach min 140x200cm,
·         bukłak lub bidon o pojemności min 1 litra (z zawartością),
·         kubek składany lub bidon – na punktach z napojami nie ma kubków plastikowych,
·         gotówkę w wysokości min. 20zł,
·         plecak, pas biegowy lub ubranie umożliwiające zabranie całego wyposażenia obowiązkowego,
·         gwizdek,
·         worek na śmieci,
·         numer startowy umieszczony z przodu (na koszulce/ bluzie/ pasie/ nogawce).
Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (10 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE
·         Ubiór odpowiedni do pogody,
·         mapa Beskidu Śląskiego,
·         kurtka przeciwdeszczowa – niezależnie od spodziewanej pogody
·         latarka lub czołówka,
·         czapka lub chusta typu buff i rękawiczki,
·         własne ubezpieczenie NNW działające na terenie Polski i Czech.

ZAKAZANE CZYNNOŚCI
·         Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:
·         skracanie wyznaczonej trasy –30 min lub dyskwalifikacja,
·         bieg poza trasą wyznaczona przez Organizatora zawodów – dyskwalifikacja,
·         niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego – 30 min,,
·         nieposiadanie wyposażenia obowiązkowego – patrz pkt WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE,
·         wyrzucanie śmieci na trasie biegu – dyskwalifikacja,
·         korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami wyznaczonymi – 30 min,
·         korzystanie z pomocy „zająca”, bieg z osobą nie zarejestrowaną na dany bieg – dyskwalifikacja,
·         oszustwa (korzystanie z transportu, zamiana numerów itp.) – dyskwalifikacja,
·         doping lub używanie zakazanych środków – dyskwalifikacja,
·         niszczenie i przewieszanie oznaczeń – dyskwalifikacja i zakaz startu w innych zawodach Organizatora.

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE
·         Na trasie biegu będą dostępne będą dwa punkty z napojami – przeł. Szarcula i przeł. Salmopolska,
·         zewnętrzne wsparcie dozwolone jest wyłącznie w obrębie tych punktów (w odległości nie większej niż 100 m od punktu po trasie biegu),
·         napoje na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób wspierających i kibiców.

RYWALIZACJA I NAGRODY
·         Bieg ma charakter biegu towarzyskiego,
·         przewiduje się jedynie puchary dla pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety na mecie. W miarę możliwości finansowych nagrody otrzymają pierwsze 3 osoby, osobno w kategorii kobiet i osobno w kategorii mężczyzn.

KOMUNIKAT TECHNICZNY
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu.

OCHRONA WIZERUNKU
·         Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów,
·         uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów wewnętrznych Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
·         Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów,
·         zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne,
·         organizator zapewnia sobie możliwość zmiany w regulaminie, przebiegach tras i innych kwestiach, jednak zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy o takich zmianach,
·         organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów,
·         służby medyczne bądź organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika jeżeli zachodzi podejrzenie stanu zdrowia zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika. Decyzja taka jest ostateczna i niepodważalna,
·         ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

ORGANIZATORZY
Bieg organizuje zespół w składzie:
Maria Kulesza,
Artur Kulesza,
Przemysław Sikora

Organizator:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Alior Bank 32 1300 0000 2952 0694 8000 0001

strona www: http://beskidzka160.pl/

Współorganizator:
Miasto Ustroń
Zobacz również: