Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wkrótce

Regulamin Konkursu „Zbieraj pisanki” z OX.PL


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.

I. Nazwa konkursu i dane Organizatora

 1. Organizatorem konkursu „Zbieraj pisanki z OX.PL” , zwanego dalej "Konkursem" w serwisie Ox.pl jest Portal Śląska Cieszyńskiego, Wałowa 3, 43-430 Skoczów.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest SKALNY DWOREK, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 45

II. Miejsce i czas organizacji konkursu

 1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.ox.pl w okresie 11-18 kwietnia 2022 r. (11 kwietnia o 12:00 do 18 kwietnia o 23:59:59)

III. Zasady Konkursu

 1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej "Uczestnicy"), będące zarejestrowanymi użytkownikami portalu Ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego (www.ox.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
  W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy Optimal Wojciech Tatka, Optimal IT oraz OX.PL.

  2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.

  3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta na OX.PL.

  4. Uczestnik Konkursu powinien:
  A. Zalogować się na swoje konto na Portalu OX.PL: https://www.ox.pl/klient/login
  B. Jeśli nie posiada konta na Portalu, założyć je: https://www.ox.pl/klient/register a następnie zalogować się, jak w punkcie 4.A
  C. Szukać na portalu jajek wielkanocnych z oznaczeniem „Dodaj do koszyka”, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub w jajko). Dodanie jajek do koszyka jest jednoznaczne z udziałem w Konkursie oraz jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu Konkursu.

           D. Ilość jajek w koszyku można sprawdzić, logując się na swoje konto na Portalu OX.PL w prawym górnym rogu ukaże się koszyk z cyfra arabską, oznaczającą ilość zebranych jajek.

           E. Użytkownik może również zobaczyć, jaki jest jego wynik na liście kont biorących udział w Konkursie.

5. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy posiadają konto na Portalu OX.PL, dokonali logowania i zbierają jajka do koszyka.
6. Zwycięzcy Konkursu (dalej "Zwycięzcy") zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji w portalu www.ox.pl, w terminie do 20.04.2022 włącznie.

IV. Nagrody i sposób ich przekazania

 1. Nagrodami w konkursie są: trzy bony o wartości 100 zł na posiłek do restauracji Skalnego Dworku w Brennej. Na wykorzystanie bonów Zwycięzcy będą mieli miesiąc od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.
 2. Nagrody odebrane powinny zostać przez Zwycięzców bezpośrednio w siedzibie redakcji portalu Ox.pl (Skoczów, ul. Wałowa 3, I piętro) do dnia 29.04.2022. Zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji.
 3. Portal Ox.pl, jednocześnie organizator, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.
 4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 5. Nagrody można odebrać tylko osobiście, nie ma możliwości wysyłki bonów.
 6. W przypadku nieodebrania nagród w terminie określonym w III, punkt 2. Nagrody przepadają.
 7. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie e-maila o wygranej z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie serwerów pocztowych, przepełnienie skrzynki adresata, podanie niewłaściwego e-maila itd.).


  V. Zasady wygranej i Zwycięzcy


1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą hazardową, w tym w szczególności grą losową, w której wynik zależy przede wszystkim od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19  listopada  2009  r.  o  grach  hazardowych  (tj.z  dnia  8  grudnia  2017  r.,  Dz.  U.  z 2018 r. poz. 165).

2. W Konkursie wygrywa 3 Użytkowników, którzy na dzień 18.04.2022 godz. 23:59:59 mają zebrane najwięcej jajek w koszyku. Jeśli w danej chwili więcej niż trzech użytkowników posiada tą samą, największą ilość jajek w koszyku, Zwycięzcami zostają Ci, którzy najwcześniej osiągnęli daną ilość.

3. W ciągu godziny każdy użytkownik może zdobyć maksymalnie 24 jajka.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
 2. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego Nicka na portalu www.ox.pl na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody. Nazwa użytkownika wraz z jego ilością zebranych jajek figuruje również na liście widocznej dla zalogowanych Użytkowników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Uczestnika, który podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną lub kiedy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 6. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Ox.pl.
 9. Ponadto Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Konkursu u Organizatora, pod numerami telefonów oraz mailami dostępnymi w serwisie Ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego w zakładce "KONTAKT".
 10. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2022r.