Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

XXX SESJA RADY GMINY CHYBIE

Gdzie:
Chybie Gminny Ośrodek Kultury, ul. Bielska 51

Kiedy:
24 października 2017 (wtorek) g. 17:00

Opis:

ZA W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję na dzień 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00
XXX SESJĘ RADY GMINY CHYBIE w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Chybie.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Chybie podjętych na sesji w dniu 26 września 2017 r.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chybie w okresie od dnia 12 września 2017r. do dnia 10 października 2017r.
7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
8. Informacja Radnych Powiatowych, na temat prac Rady Powiatu.
9. Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.
10. Informacja na temat rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i dalszej modernizacji oczyszczalni ścieków.
11. Informacja Wójta Gminy Chybie dotyczącą złożenia oświadczeń majątkowych za 2016r.
12. Informacja Przewodniczącego RG dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031.
17. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji.

Przewodniczący RG
Leszek Josek

Kontakt z redkacją .